Answer Key for Alif Baa, Third Edition: Answer Key for Alif by Kristen Brustad

By Kristen Brustad

This solution key's for use with Alif Baa: creation to Letters and Sounds, 3rd Edition. Please word that this solution secret's merely priceless to scholars and lecturers who're no longer utilizing the significant other web site, along with self-correcting exercises.

Show description

Read Online or Download Answer Key for Alif Baa, Third Edition: Answer Key for Alif Baa: Introduction to Arabic Letters and Sounds (Al-Kitaab Arabic Language Program) (Arabic Edition) PDF

Similar foreign language dictionaries & thesauruses books

Colloquial Russian 2: The Next Step in Language Learning

Colloquial Russian 2 is designed to aid these interested in self-study; established to provide you the chance to hear and browse plenty of sleek, daily Russian,

Brazilian Student Activities Manual for Ponto de Encontro: Portuguese as a World Language

There's a Brazilian model and eu Portuguese model of the coed actions handbook. The association of the scholar actions guide follows that of the most textual content, delivering extra perform of every chapter’s vocabulary and grammatical buildings via sentence-building and of completion routines, fill-ins, and paintings- and realia-cued actions.

Additional resources for Answer Key for Alif Baa, Third Edition: Answer Key for Alif Baa: Introduction to Arabic Letters and Sounds (Al-Kitaab Arabic Language Program) (Arabic Edition)

Sample text

Po ile za sztukę? [eeleh za shtookeh] ear ucho [ooHo] earache ból ucha [bool ooHa] I have earache boli mnie ucho [mnyeh] early wcześnie [fchesh-nyeh] early in the morning wczesnym rankiem [fchesnim rank-yem] I called by earlier byłem/ byłam tu już wcześniej [biwem/ biwam too yoosh fchesh-nyay] earrings kolczyki [kolchikee] earth ziemia [Jem-ya] east wschód [fsHoot] in the east na wschodzie [fsHodjeh] Easter Wielkanoc [v-yelkanots] Eastern Europe Europa Wschodnia [eh-ooropa vsHodnya] easy łatwy [watfi] eat jeść [yesh-ch] we’ve already eaten, thanks (lunch) dziękuję, jesteśmy po obiedzie [djenkoo-yeh yesteshmi po ob-yedjeh] I don’t eat meat nie jadam mięsa [n-yeh yadam] eau de toilette woda kolońska [voda kolonska], woda toaletowa [to-aletova] economy class klasa turystyczna [tooristichna] egg jajko [yīko] either: either ...

Psheprasham tso to za stats-ya] is this where I change for Wrocław? Ī czy to tu trzeba się przesiąść do Wrocławia? [chi to too tsheba sheh psheshonsh-ch do vrotswav-ya] 28 English š Polish ABCDEFGHIJKLAi a, an* about: about 20 około dwudziestu [okowo] it’s about 5 o’clock jest około piątej [yest] a film about Poland film o Polsce above* nad abroad za granicą [granitsON] absolutely absolutnie [apsolootnyeh] absorbent cotton wata [vata] accelerator pedał gazu [pedawuh gazoo] accept przyjmować [pshimovach]/przyjąć [pshi-yonch] accident wypadek [vipadek] there’s been an accident zdarzył się wypadek [zdaJiwuh sheh] accommodation nocleg [notslek] accurate dokładny [dokwadni] ache ból [bool] my back aches boli mnie krzyż [bolee mnyeh kshish] across: across the road po drugiej stronie ulicy [droogyay stron-yeh ooleetsi] adapter (for voltage) przełącznik napięcia [psheh-wonchnik napyencha] (plug) rozgałęziacz [rozgawenJach] address adres what’s your address?

Kiedy to się kończy? [k-yedi to sheh konchi] fire ogień [og-yenyuh] (campfire) ognisko [ogneesko] fire! pożar! [poJar], pali się! [palee sheh] can we light a fire here? czy można tu zapalić ognisko? ABCDEFGHIJKLFi 62 [chi moJna too zapaleech] it’s on fire pali się fire alarm alarm przeciwpożarowy [pshecheefpoJarovi] fire brigade straż pożarna [strash poJarna] fire escape schodki przeciwpożarowe [sHotkee pshecheef-poJaroveh] fire extinguisher gaśnica przeciwpożarowa [gashneetsa pshecheef-poJarova] first pierwszy [p-yerfshi] I was first (said by man) ja byłem pierwszy [ya biwem] (said by woman) ja byłam pierwsza the first time pierwszy raz [ras] first on the left pierwsza na lewo [levo] first aid pierwsza pomoc [pomots] first-aid kit apteczka podręczna [aptechka podrenchna] first class (travel etc) pierwsza klasa [p-yerfsha] first floor pierwsze piętro [p-yerfsheh p-yentro] (US) parter first name imię [eem-yeh] fish (noun) ryba [riba] fishmonger’s sklep rybny [ribni] fit (attack) napad [napat] fit: it doesn’t fit me to na mnie nie pasuje [mnyeh n-yeh pasoo-yeh] fitting room przymierzalnia [pshim-yeJal-nya] fix (verb: arrange) załatwić [zawatfeech] can you fix this?

Download PDF sample

Rated 4.04 of 5 – based on 16 votes